فرهنگ

تخمين زده مى شود پيش از انقلاب ١٩٧٩ ايران هشتاد هزار يهودى در ايران زندگى مى كرده اند. امروزه كم تر از ٢٥٠٠٠ نفر از يهوديان در ايران باقى مانده اند اگرچه دولت ايران اخيرا در نتيجه ى تحقيقاتى كه منتشر كرد ادعا نمود كمتر از ١٠٠٠٠ يهودى در كشور باقى مانده اند. هر يهودى مهاجر داستانى از كوچ خود دارد كه بايستى گفته شود.

فرهنگ يهوديان ايرانى در طى تاريخى ٣٠٠٠ ساله شكل گرفته است. اين فرهنگ از جوامع بسيارى كه در اين دوران در ايران زندگى كرده اند تاثير پذيرفته است. هنرمندان يهودى ايرانى زبان عبرى را در دستنوشته هاى تذهيب شده به كار گرفتند. آشپزان يهودى ايرانى دستورالعمل هاى كاشر خود را بر خوردنى هاى محلى انطباق دادند. خوانندگان يهودى ايرانى از ملودى هاى محلى استفاده کردند تا ترانه هاى يهودى خود را بسازند.

جيمنا بر آن است كه فرهنگ يهودى ايرانى را در ابعادى بزرگ تر به ديگران بشناساند. با پايه گذارى برنامه دسترسى فرهنگى در سال ٢٠٠١ ما نقشى يگانه و منحصر به فرد در برپايى محلی براى تجليل از فرهنگ غنى يهوديان ايرانى و به اشتراك گذارى آن با مخاطبينى گوناگون در آمريكاى شمالى داشته ايم.

جيمنا به نگهدارى و ارائه ى فرهنگ يهوديان ايرانى از طريق برگزارى جشن هاى سنتى، جشنواره ها، سخنرانى ها، و گردهمايى هاى فرهنگى پايبند است.

غذا

ویدئو

موسیقی


اینجا را کلیک کنید تا موسیقی ایرانی را بشنوید