جدول زمانی

٧٢٧ قبل از ميلاد


يهوديان مجبور به زندگى در تبعيد در بابل و سرزمين هاى پارسيان شدند.

٦٤٢ قبل از ميلاد


اعراب مسلمان در نبرد نهاوند ايرانيان را شكست مى دهند و سرزمين شان را تصرف مى كنند. اسلام دين رسمى مى شود و يهوديان از حقوق سياسى و اجتماعى محروم مى شوند.

٦٣٤ – ۱۲۵۵


قانون اسلام يهوديان را مجبور به پرداخت جزيه مى كند و آنان وادار مى كند نشانى زرد رنگ را به علامت يهودى بودن بر لباس خود زنند تا آنان را در جامعه اى اسلامى به عنوان يك گروه اقليت متمايز كند.

١٢٥٨ – ١٣٣٦


با حمله ى مغولان خان و مان يهوديان نابود مى گردد.

١٥٠١


خاندان صفوى قدرت را به دست مى گيرد و ايده ى ناپاك بودن غير مسلمانان را در ميان مردم شايع مى كند. يهوديان مجبور مى شوند خود را «جديد الاسلام» بخوانند.

١٦٦١


مقامات ايرانى به يهوديان آزادى مذهب اعطا مى كنند و به آنان اجازه مى دهند به آزادى به دين خود بپردازند.

١٨٩٨


اولين مدرسه ى «اليانس اسرائيلى» در تهران تشكيل مى شود. شصت سال بعد سى و چهار مدرسه ى اليانس و سى و هشت مدرسه ى يهودى ديگر براى كودكان وجود دارد.

١٩٠٨


دولت ايران بر اساس قانون اساسى يهوديان را به همراه مسيحيان و زرتشتيان به عنوان اقليت هاى دينى اصلى كشور به رسميت مى شناسد و به آنان حقوقى عطا مى كند. به يهوديان اجازه داده مى شود كه يك نماينده به مجلس بفرستند.

١٩٤٨


با پايان جنگ جهانى دوم و تشكيل دولت اسرائيل هشتاد درصد جمعيت ايرانيان يهودى ايران را ترك مى كرده و به اسرائيل و كشورهاى ديگر مهاجرت مى كنند.

١٩٥٠


محمد رضا شاه اسرائيل را به صورت «د فاكتو» به رسميت مى شناسد.

١٩٧٩


آيت الله خمينى قدرت را در ايران به دست مى گيرد. با وجود حمله به اسرائيل و صهيونيسم او همچنان آزادى مذهب را براى يهوديان ايرانى به عنوان بخشى از «اهل كتاب» به رسميت مى شناسد.

٢٠١٢


گرچه بنا به باور بسيارى ٢٥٠٠٠ يهودى در ايران زندگى مى كنند آمار رسمى دولت ايران شمار آنها را ٨٧٥٦ نفر مى داند.