داستان های شخصی

تخمين زده مى شود پيش از انقلاب ١٩٧٩ ايران هشتاد هزار يهودى در ايران زندگى مى كرده اند. امروزه كم تر از ٢٥٠٠٠ نفر از يهوديان در ايران باقى مانده اند اگرچه تعداد كمترى می توانند مراسم شان را به صورت آزاد برگزار كنند چرا كه دولت ايران اخيرا در نتيجه ى تحقيقاتى كه منتشر كرد ادعا نمود كمتر از ١٠٠٠٠ يهودى در كشور باقى مانده اند.

يهوديان ايرانى هويتى پيچيده دارند. آنان قرن ها در ايران زيسته اند و در شكل گيرى فرهنگ غنى مردم آن سرزمين سهم دارند. يهوديان ايرانى هنر، ادبيات، و فيلمسازى ايرانى نقش داشته اند و در ايران به تجارت پرداخته اند و در مكان هاى مقدسى كه در ايران بوده اند به پرستش پرداخته اند. با اين همه پس از انقلاب ١٩٧٩ و قدرت يافتن آيت الله خمينى ايرانيان يهودى به سرعت خود را در سرزمين خود بيگانه يافتند.

بسيارى از يهوديان ايرانى به ايالات متحده كوچيدند، در آن ديار به كسب و كار مشغول شدند، و اجتماعات تاثيرگذارى را بنياد كردند. هر يهودى مهاجر داستانى از كوچ خود دارد كه بايستى گفته شود.

ویدئوهای تاریخ شفاهی جیمنا